Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Moratalla

Embassaments

Embassament de Moratalla

Antecedents.

Generalitats:

Arran de les catastròfiques inundacions ocorregudes en la Regió de Múrcia durant el mes d'octubre de 1973 es va redactar el Plegue de Bases per a la contractació de la redacció de el “Pla General de defensa contra avingudes de la conca del Segura”. La data de redacció del citat document va ser el 24 de novembre de 1974, sent aprovat el 9 de desembre del mateix any.

El corresponent concurs d'assistència tècnica per a l'execució del treball va ser convocat en el B.O.I. de 10 de gener de 1975, adjudicant-se el contracte a l'empresa AHINCO S. a. per O.M. de 11 de juliol de 1975. Al maig de 1977 es va acabar la redacció de l'esmentat "Pla de General de Defensa contra avingudes de la conca del Segura" (P.G.D.A.).

Amb posterioritat a l'avinguda referenciada, i durant els anys 1982, 1986 i 1987, van ocórrer altres crescudes que van originar cabals i danys importants en la conca del Segura en general i en la del riu Moratalla en particular. Això va donar lloc a la promulgació del Reial decret Llei 1/1987, de 13 de novembre, pel qual s'adoptaven les mesures urgents per a reparar els danys causats per les inundacions en les Comunitats Autònomes Valenciana i de la Regió de Múrcia.

És convenient assenyalar referent a això que, dins d'aquestes últimes crescudes, la corresponent a la conca del riu Moratalla en els dies 25 i 26 de juliol de 1986 va arribar un cabal màxim de 280 m³/s en la seua confluència amb el Segura, discorrent per aquest fins a 37 km més aigües baix on se li va sumar l'aportació de la Rambla del Jueu, arribant-se a al seu pas per la ciutat de Cieza, situada 4 km aigualeixes baix de la confluència d'ambdós (Segura- Rambla del Jueu), un cabal punta de 500 m³/s.

Alçat aigües dalt de la presa de Moratalla
Alçat aigües dalt de la presa de Moratalla.

El Projecte de la Presa de Moratalla, aprovat per la D.G.O.H. el 23 de juny de 1993, va ser sotmès a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Múrcia del 19 de Novembre de 1993, i formulada la Declaració d'Impacte Ambiental per Resolució del 24 d'abril de 1995 de la Direcció general de Política Ambiental.

Aquest projecte, va servir de base a la Resolució que aquesta Direcció general publica en el B.O.I. nº 119 de 19 de maig de 1995 per la qual es va anunciar la licitació per Concurs de les obres de la citada presa, inclosa entre les actuacions portades a terme en el desenvolupament del Pla General de Defenses contra Avingudes de la Conca del Segura.

El Projecte de Construcció de les obres va ser aprovat per Resolució de la Direcció general d'Obres Hidràuliques i Qualitat de les Aigües de data 26 de juliol de 1996, procedint-se a la signatura del contracte amb data 20 de maig de 1999, amb un termini d'execució de 20 mesos a partir de l'endemà al de la signatura de l'Acta de Replanteig, que es va efectuar amb data 18 de juny de 1999.

Projecte Modificat:

Amb data 18 d'octubre de 2000 la D.G.O.H. i Qualitat de les Aigües del Ministeri de Medi ambient va autoritzar la redacció de la Modificació Nº1 de les Obres en els termes sol·licitats, assenyalant en l'ofici que es procedira a la suspensió temporal parcial de les obres afectades.

L'Acta de Suspensió Temporal Parcial es va signar amb data 7 de novembre de 2000.

Donant compliment a la citada Autorització es va redactar el corresponent “Projecte Modificat Nº1 del Projecte de la presa de Moratalla, T.M. de Moratalla MURCIA” amb data novembre de l'any 2000.

Finalment, amb data 19 de maig de 2000, la presa de Moratalla és classificada en funció del risc potencial que puga derivar-se del seu trencament o funcionament incorrecte com A.

Coronación de la presa
Coronación de la presa.

Projecte complementari:

Posteriorment, amb data 12 de setembre de 2001 es va sol·licitar autorització per a la redacció del Projecte d'Obres Complementàries Nº1 de la Presa de Moratalla consistent en actuacions en la llera aigualeixes baix de la presa.

Amb data maig de 2004 es va realitzar la liquidació provisional de les obres de la presa.

Bol amortidor
Bol amortidor.

abans següent tornar