Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Boquerón

Embassaments

Embassament de l'Aladroc

Antecedents.

Els danys històricament produïts en la marge esquerra del riu Món en zones urbanes i de cultius, a causa de la torrencialidad de les pluges, van ser avaluats com catastròfics en diverses ocasions, pel que resultava necessari disposar amb urgència d'un programa de defenses i canalitzacions a efectuar en la zona objecte de l'estudi.

Per a això, la Direcció general d'Obres Hidràuliques va aprovar, amb data 12 de Novembre de 1986, l'expedient d'informació pública del Pla General de Defensa contra Avingudes de la Conca del Segura, dins del marc d'actuació del Programa d'Inversions Públiques.

En les actuacions previstes en el Pla General de Defensa s'incloïa, específicament, la de Defensa i canalització dels afluents principals de la marge esquerra del riu Món.

En ocasió dels danys catastròfics ocasionats per les riuades de Julio i Octubre de 1986 es publica en el BOE el Reial decret 4/1987 de 13 de Novembre en que el seu annexe nº 2 se cita textualment la inversió destinada a l'execució de les obres necessàries previstes en el Programa de defenses de la marge esquerra del riu Món a Albacete.

Vista del parament aigualeixes dalt des de l'estrep esquerre
Vista del parament aigualeixes dalt des de l'estrep esquerre.

Amb data Maig de 1987, després de les reunions que van mantenir els municipis afectats per les inundacions amb autoritats de l'Estat, de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa i de la Confederació Hidrogràfica del Segura, demanant un pla de defenses de la conca del riu Món; l'Enginyer de Camins D. Andrés Martínez Muñoz va redactar l'Estudi d'avingudes de la marge esquerra del riu Món, en el qual es descriuen les greus inundacions que es produeixen, de forma periòdica, en les vegas del riu Món i els seus afluents.

Així mateix, durant la redacció d'aquest estudi, es va mantenir una reunió a instàncies dels Consellers de Política Territorial i d'Agricultura de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa amb RENFE i amb tècnics de la Confederació Hidrogràfica del Segura, en la qual aquests indiquen les possibles actuacions a seguir pels diversos Organismes coordinats.

El 12 de Desembre de 1989 es van iniciar els treballs de redacció del Projecte de la Presa de la Rambla de l'Aladroc i Canal de Transvasament Mullidar-Aladroc, que van concloure al gener de 1991.

Transvase Mullidar-Aladroc, tram final, pròxim a l'entrada en l'embassament de l'Aladroc
Transvase Mullidar-Aladroc, tram final, pròxim a l'entrada en l'embassament de l'Aladroc.

El projecte va ser aprovat per O.M. de 24 de Juliol de 1992. Posteriorment, amb data 28 d'Octubre de 1992, la Direcció general d'Obres Hidràuliques va convocar el corresponent concurs públic per a la licitació de les obres de referència.

Amb data 11 de Juny de 1993, la Direcció general d'Obres Hidràuliques, resol seleccionar la Solució Variant 10.8, de les presentades per l'O.T.I. FERROVIAL, S. a. i OBRES HIDRÀULIQUES I VIÀRIES, S. a. El preceptiu Projecte de Construcció, va ser redactat amb data Julio de 1993.

Amb data 24 de Setembre de 1993 l'Àrea de Preses emet un informe favorable a aquest projecte amb unes recomanacions a tenir en compte en la fase de construcció.

Finalment, amb data 26 de Novembre de 1993, les obres van ser adjudicades definitivament a l'O.T.I. anteriorment citada.

L'Acta de Replanteig va ser subscrita amb data 25 de Gener de 1994, donant començament les obres l'endemà.

Projecte Modificat:

Durant el desenvolupament de les obres, d'acord amb l'evolució de les tècniques del formigó compactat, i amb les recomanacions de l'Àrea de Preses, es va observar la conveniència d'efectuar unes modificacions que en la presa afectarien al formigó compactat, juntes de contracció, aliviadero i desguàs de fons.

El 10 de Novembre de 1994 l'Enginyer Director de les Obres sol·licita a la superioritat l'autorització per a la redacció de la Modificació Nº 1 del projecte.

La Direcció general d'Obres Hidràuliques, amb data 10 de Març de 1995, autoritza la redacció del Projecte Modificat Nº 1de la Presa de la Rambla de l'Aladroc i Canal de Transvasament Mullidar-Aladroc. En aquest document s'arrepleguen, entre unes altres, modificacions en el formigó del cos de presa, en l'escalonat del aliviadero i en el bol amortidor.

Projecte complementari:

El 27 de Març de 1996, la Confederació Hidrogràfica del Segura va elevar a la Superioritat la petició per a l'autorització de la redacció del Projecte d'Obres Complementàries Nº 1 del Projecte de la Presa de la Rambla de l'Aladroc i Canal de Transvasament Mullidar-Aladroc. La redacció d'aquest projecte s'autoritza el 18 de Juliol de 1996, i en ell s'arrepleguen diverses obres que afecten principalment a la urbanització de les instal·lacions.

Les obres s'acaben a la fi de 1997 amb un pressupost de 3.531.437.773 pessetes (21.237.132 euros).

abans següent tornar