Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Moro

Embassaments

Embassament del Moro

Antecedents.

Les primeres dades històriques que es coneixen sobre la possibilitat de construcció d'una presa de laminació en la conca de la Rambla del Moro daten de l'any 1930, en el qual l'enginyer D. José Muso Blanch va redactar el "Projecte de pantà regulador de la Rambla del Moro".

Foto Rambla del Moro

Posteriorment l'Assessoria Geològica va emetre un informe sobre les condicions geològiques de la tancada, que prescrivia la realització de sondejos. Realitzada la campanya de sondejos, el resultat s'arreplega en el “informe sobre els sondejos realitzats a la rambla del Moro, per a l'estudi de la situació d'una presa que forme embassament corrector de les avingudes i que projecta la Confederació Hidrogràfica del Segura” emés en 1954 per la Direcció de Sondejos.

A l'octubre de 1973 es van produir unes fortes inundacions a la província de Múrcia que van obligar a la proposta d'adopció d'una sèrie de mesures tècniques que eliminaren, o almenys pal•liaren, els efectes nocius provocats per ruixats molt intensos a la zona.

Amb data 11 de setembre de 1974 es va aprovar un Pla de Coordinació d'Obres a realitzar a la província de Múrcia, en la relació d'obres i actuacions de la qual s'inclou el “Embassament de la Rambla del Moro”.

Foto Presa del Moro

Amb data 20 de novembre de 1974, es va presentar el “Plec de Bases per a la contractació i redacció del Pla General de Defenses contra avingudes de la Conca del Segura”, que es va aprovar el 9 de desembre de 1974. El plà s'acabà de redactar en 1977. En l’esmentat Pla s'incloïa l'Embassament de la Rambla del Moro com a infraestructura hidràulica bàsica en eixa subconca necessària per a la laminació d'avingudes.

La riuada d'octubre de 1982 al conjunt de la conca del Segura, va provocar la col•locació de les obres incloses en el Pla General anteriorment esmentat en primer ordre de preferència i es va concursar la realització del projecte de la presa de la Rambla del Moro.

Cronològicament, el primer document trobat que guarda una relació directa amb la presa actual de la Rambla del Moro data de l'any 1983. Es tracta del Plec de Bases elaborat amb motiu de la contractació d'Assistència Tècnica per a dur a terme els estudis necessaris per a l'elaboració del Projecte de la Presa.

La Confederació Hidrogràfica del Segura va redactar el Proyecto de Construcción de la Presa de la Rambla del Moro,amb data març de 1984, dirigit per D. José Bautista Martín i D. Julio Muñoz Bravo

Este Projecte va ser informat favorablement el 13 de juny del mateix any pel Servici corresponent de la Unitat de Vigilància de Preses amb diverses propostes condicionants (referents a l'escalonat del terreny de suport del fonament, realització de galeries transversals, impermeabilització del terreny calcari de fonamentació, estudi més detallat de la sismicitat a la zona i ampliació de la xarxa de drenatge de la presa). El Projecte es va aprovar tècnica i definitivament per part de la Direcció General d'Obres Hidràuliques amb data 20 de juliol de 1984.

El Projecte, que partia bàsicament de la idoneïtat de la seua ubicació pel seu cost reduït (estretiment del llit) i per la seguretat de la fonamentació (calcàries), va veure limitada la seua cota de màxim embassament per l'existència del ferrocarril Madrid-Cartagena, els terraplens i pont del qual quedaven afectats per l'embassament. Es va fixar així la cota de màxim embassament en avingudes en 235,50 m.

L'Acta de Replantejament de les obres del"Projecte de la Presa de la Rambla del Moro" es va firmar el dia 5 de desembre de 1984.

Amb data 6 de maig de 1985, RENFE va dirigir un primer escrit a la llavors Direcció General d'Obres Hidràuliques, expressant la problemàtica de la línia fèrria abans comentada (negativa de RENFE a acceptar el revestiment dels terraplens de la línia de FF.CC. Chinchilla-Cartagena), plantejant-ne una desviació total. Açò va possibilitar el recreixement de la presa; es va proposar un Projecte Modificat amb la idea inicial que el ferrocarril passara per la coronació de la presa, per la qual cosa hauria de calcular-se un pas de coronació.

El 18 de novembre de 1986 es va autoritzar per part de la Direcció General d'Obres Hidràuliques la redacció del Projecte Modificat NÚM. 1, i es va alçar acta de suspensió temporal parcial de les obres.

Al gener de 1987 D. José Bautista Martín va redactar el Projecte de Modificació NÚM. 1 de la presa de la Rambla del Moro. En este es van llevar les partides referents al revestiment dels terraplens, es va dissenyar un pas per coronació i es va recréixer la presa en 2,5 m en el centre i 4,8 m en els estreps.

Foto Embassament del Moro

En l'informe del Servici de Vigilància de Preses de 27 de desembre de 1988, es proposa l'aprovació del Projecte Modificat NÚM. 1, i s’hi van afegir algunes recomanacions. Entre elles estava la comprovació de l'estabilitat de la presa. A l'octubre de 1989 es va rebre la documentació justificativa de l'estabilitat de la presa per al dit recreixement.

El 15 de gener de 1991 es va dur a terme la Recepció Provisional de les obres que inclouen les del Projecte de Modificació NÚM. 1.

Projectes Complementaris

Projecte d'Obres Complementàries núm. 1:

En el transcurs de les obres es va comprovar la necessitat de realitzar distintes obres complementàries; D. José Bautista Martín va redactar el corresponent projecte amb data gener de 1987. El projecte consistia a dotar amb certs servicis a la presa.

- Casa de l'Administració
- Subministrament energia elèctrica
- Subministrament aigua potable
- Línia telefònica

Projecte d'Obres Complementàries núm. 2:

De la mateixa manera que el projecte anterior, amb la mateixa data i autor es va redactar este projecte que tenia com a objecte la consolidació dels estreps mitjançant injeccions.

Projecte d'Obres Complementàries núm. 3:

El projecte d'Obra Complementària NÚM. 3 va ser redactat al juliol de 1990 i aprovat el 3 de juny de 1991. S’hi plantejaven diverses obres que comprenien millores en els accessos, adequació dels estreps, urbanització de la zona, il•luminació, etc. Van ser contemplades les actuacions següents:

- Accés a la presa des de la CN-301(abans de construir-se l'autovia A-30), amb la construcció de la intersecció que facilita el canvi de sentit.
- Pavimentació del camí des de la CN-301 fins a l'entroncament on es produïx la bifurcació, de l'accés a la Casa de l'Administració, accés a la coronació i de l'accés al bol.
- Urbanització de la contornada de l'edifici de l'Administració.
- Estructura d'accés a l'estrep dret.
- Mur de tancament en l'estrep dret.
- Mur de protecció en l'estrep esquerre.
- Consolidació de l'estrep esquerre, segons els despreniments produïts del 20 al 22 de setembre de 1989.
- Enllumenat d'accessos i presa, en exterior i galeries.
- Prolongació del mur del bol del sobreeixidor en el seu marge dret, mitjançant gabions que protegiran el camí d'accés a peu de presa (finalment no es va executar).
- Millores ambientals a base de plantacions i tasques de jardineria.
Altres projectes

Al juny de 1991 es va redactar el Projecte de subministrament i muntatge de les comportes de fons..

L'any 1992 s'adjudica a la constructora de la presa les obres incloses en el Projecte de subministrament i muntatge de les comportes de fons de la Presa de la Rambla del Moro. Les obres de l’esmentat projecte consistixen en la col•locació de 4 comportes tipus “Bureau” de 2,00 x 1,70 m² (ample x alt), col•locades per parelles, una de seguretat i una altra de tancament i regulació, en cada un dels conductes del desaiguament de fons, i també els elements mecànics necessaris per al seu accionament elèctric i manual i els elements metàl•lics de conducció i control del flux.

Amb data 14 de gener de 1993, la Unitat de Vigilància de Preses emet l'informe preceptiu previ a la recepció definitiva de l'obra. En eixe mateix informe es recomana que es procedisca com més prompte millor a la instal•lació dels equips d'auscultació de la presa.

En la data de desembre de 1993, l'Enginyer de la Confederació Hidrogràfica del Segura, D. Carlos Marco García va redactar el PProjecte per a la instal•lació dels equips d'auscultació en la presa.

Foto Embassament del Moro

A finals de 1995 s'escomet la redacció i posterior execució del "Proyecto de Urgente Acondicionamiento en la Presa de la Rambla del Moro. TT. MM. de Cieza y Abarán (Murcia)". Les obres de l’esmentat projecte consistien en: :

- Injeccions de consolidació i impermeabilització dels estreps de la presa i obertura de la pantalla de drenatge.
- Ampliació de les dimensions del bol amortidor.
- Eliminació del faralló de margues yesíferes situat aigües avall del bol.
- Instal•lació dels equips d'auscultació.
- Condicionament del desaiguament de fons.
- Instal•lació d'un Sistema d'Alarma i Televigilància.
- Construcció d'un embarcador i adquisició d'una embarcació de motor, per a la inspecció de l'embassament i el desaiguament de fons.

abans següent tornar