Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > La Risca

Embassaments

Embassament de La Risca

Antecedents.

El riu Moratalla es troba en el tram mitjà de la conca del Segura, i s’hi incorpora pel seu marge dret. Forma part d'una sèrie de rius (com el Quípar o l'Argos) que aporten els seus cabals al Segura, enfront de les rambles existents en el marge esquerre.

La presa es troba al terme municipal de Moratalla, al costat de la població de La Risca, d'on adopta el seu nom.

Arran de les catastròfiques inundacions ocorregudes en la regió de Múrcia durant el mes d'octubre de 1973 es va començar la redacció del Plec de Bases per a la contractació de la redacció del "Pla General de defensa contra avingudes de la conca del Segura". Al maig de 1977 es va acabar la redacció del mencionat "Pla de General de Defensa contra avingudes de la conca del Segura" (P.G.D.A.).

Després de l'avinguda referenciada, i durant els anys 1982, 1986 i 1987, van ocórrer altres crescudes que van originar cabals i danys importants en la conca del Segura en general i en la del riu Moratalla en particular. Això va donar lloc a la promulgació del Reial Decret Llei 1/1987, de 13 de novembre, pel qual s'adoptaven les mesures urgents per a reparar els danys causats per les inundacions en les comunitats autònomes Valenciana i de la regió de Múrcia.
 

Foto Embalse de la Risca

Es convenient assenyalar a este respecte que, dins d'estes últimes crescudes, la corresponent a la conca del riu Moratalla en els dies 25 i 26 de juliol de 1986 va aconseguir un cabal màxim de 280 m³/s en la seua confluència amb el Segura, i hi discorren fins a 37 km. Més aigües avall on s’hi va sumar l'aportació de la Rambla del Judío; s’abasta al seu pas per la ciutat de Cieza, ubicada 4 km aigües avall de la confluència d'ambdós (Segura- Rambla del Judío), un cabal punta de 500 m³/s.

Al març de 1987, l'Enginyer de Camins D. Alfonso Botía Pantoja, va redactar l'Estudi "Anàlisi de la canalització del riu Segura des de Múrcia a Guardamar" en el qual, en limitar el cabal circulant pel riu Segura a 250 m³/s, obligava a una major laminació en determinats afluents del riu principal no prevista en el P.G.D.A.

En este sentit es va pronunciar, al març de 1988, l'Enginyer de Camins D. José Bautista Martín en el seu "informe sobre la conveniència d'incorporar al Pla General de Defensa d'avingudes de la Conca del riu Segura les preses del riu Moratalla i rambla Salada".

Foto Embalse de la Risca

A fi de buscar solució al problema plantejat de laminació d'avingudes en el riu Moratalla en 1989 es redacta el "Estudi de solucions alternatives de les obres de laminació d'avingudes en el riu Moratalla (Múrcia)".

L'Estudi d'Alternatives considerava tretze emplaçaments de preses, classificant-los en dos grans grups:

a) Preses de la Conca Alta o del riu Alhárabe, que tenien la possibilitat de reduir la seua funció de laminació d'avingudes, combinant el seu ús amb el de regulació. Estes preses es van enumerar de l'1 al 6, amb la inclusió a més de les 1-a, 1-b i 1-c.

b) Preses de la Conca Baixa o conca del riu Moratalla, nom que rep el riu a partir de la unió dels rius Alhárabe i Benamor, en les quals s'estudiava exclusivament la finalitat de laminació d'avingudes i que eren quatre, numerades del 7 al 10.

L'estudi realitzat sobre les tretze preses va consistir en una comparació de solucions, tenint en compte factors hidrològics, topogràfics, geològics i geotècnics, d'impacte ambiental i econòmics.

Com a conseqüència d'este estudi, i amb data 6 de novembre de 1990, la Direcció General d'Obres Hidràuliques resol autoritzar a la Confederació Hidrogràfica del Segura la redacció del Projecte de les preses de La Risca i Moratalla en els seus respectius emplaçaments denominats 1-b i 9, d'acord amb l'Estudi de Solucions Alternatives de les obres de laminació d'avingudes en el riu Moratalla.

Al novembre de 1990, l'Enginyer Cap de l'Àrea d'Infraestructures Hidràuliques de la Confederació Hidrogràfica del Segura, D. José Bautista Martín, redacta el Plec de Bases per a la contractació dels treballs de col·laboració tècnica en l'estudi de les preses del riu Moratalla en els emplaçaments 1-b i 9, i es va redactar el Projecte corresponent a la presa 1-b, que a partir d'eixe moment passa a denominar-se Presa de La Risca.

Foto Embalse de la Risca

Este Projecte de la Presa de La Risca va servir de base a la licitació per concurs de les obres de l'esmentada presa, inclosa entre les actuacions dutes a terme en el desenvolupament del Pla General de Defenses contra avingudes de la Conca del Segura.

El 29 de desembre de 1996 es firma l'acta de replantejament, i els treballs van començar a continuació.

A causa de les incidències ocorregudes durant la construcció es va observar la necessitat d’elaborar un projecte de modificació d'obres, amb la finalitat de realitzar una sèrie de canvis en el projecte vigent que consistien en:

1.- Modificació dels mecanismes dissipadors d'energia.

2.- Modificació de l'estrep dret.

3.- Canvis en els mesuraments de projecte.

El 29 d'abril de 1998 es va redactar un informe per part de D. Carlos Marco García, Enginyer director de les obres, sobre els possibles riscos potencials que podia ocasionar la paralització de les obres amb motiu de la redacció del modificat plantejat; es va fer una proposta tècnica motivada, en la qual es descriuen i valoren les actuacions i mesures necessàries per a garantir la seguretat de l'obra.

El 12 de febrer de 1999, la Direcció General d'Obres Hidràuliques autoritza la redacció del Projecte Modificat NÚM.1 del de Construcció de la Presa de La Risca, i es va aprovar tècnicament i definitivament el 8 de setembre de l'any 2000.

Amb data 25 de setembre del 2001 se sol·licita a la D.G.O.H.C.A. l'autorització per a la redacció del Projecte d'Obres Complementàries núm.1; es va atorgar per eixa Direcció General el 19 d'octubre del mateix any per a la redacció del Projecte d'Obres Complementàries de Camins d'accés, Drenatge i Integració Ambiental i Paisatgística del Projecte de la Presa de La Risca. T.M. de Moratalla (Múrcia).

Les obres van concloure el 20 d'octubre del 2002.

Foto Embalse de la Risca

abans següent tornar