Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

OPINA SOBRE LA WEB DE CHS

 Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > Qualitat en aigües subterrànies

Qualitat en aigües subterrànies

Estado de las masas de agua subterráneas

En base a criterios establecidos en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (nitratos y plaguicidas) se generan los correspondientes informes de evaluación del estado químico de las masas de agua subterráneas:

Informe estado químico 2009-2013 Documento PDF (723 KB)

Informe estado químico 2014-2015 Documento PDF (13,9 MB)

Informe estado químico 2015-2017 Documento PDF (4,2 MB)

Redes de control

En els anys 70, el IGME va començar a establir i gestionar les xarxes de control d'aigües subterrànies d'Espanya, mitjançant campanyes d'observació sistemàtiques i continuades tant de piezometría com de qualitat de les aigües, incloent com part d'elles les aigües subterrànies de la conca del Segura.

Posteriorment, a partir de l'any 1995, aquest control s'ha realitzat conjuntament amb l'antiga Direcció general d'Obres Hidràuliques i Qualitat de les Aigües, avui Direcció general de l'Aigua, del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, alhora que juntament amb les Confederacions Hidrogràfiques s'està procedint a una revisió i ampliació de les xarxes existents.

Amb l'entrada en vigor de la Directiva Marc (Directiva 2000/60/CE), i de la modificació de la Llei d'Aigües de 1985, amb Reial decret Legislatiu 1/2001. en el seu article 92 ter. Apdo. 2º, s'estableix que en cada Demarcació hidrogràfica deuen establir-se programes de seguiment de l'estat de les aigües, que permeten obtenir una visió general, coherent i completa de cadascuna de les masses d'aigua que es definisquen. Aquests programes de seguiment van començar a ser operatius oficialment, a partir del 31 de desembre de 2006, conforme a l'apartat 3º de la Disposició addicional onzena del citat R.Dte. Legislatiu 1/2001.

Per a complir amb la citada obligació d'establir programes de seguiment de l'estat de les aigües subterrànies, l'anterior Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient va portar a terme uns treballs d'adequació de les primitives xarxes oficials de control per a les diferents demarcacions hidrogràfiques. Analitzant-se l'estat d'operativitat de les primitives estacions, i seleccionant nous emplaçaments per a la ubicació de nous punts de control, incloent sondejos de nova execució.

Com a conseqüència de l'adequació d'aquesta incipient xarxa per al seguiment de l'estat de les masses d'aigua subterrània, a nivell de diferents demarcacions hidrogràfiques, es van portar a terme, des de finals de 2005 a la fi de 2008, quatre campanyes de presa de mostra i anàlisis químiques d'aigua, els resultats de la qual s'exposen a continuació:

Una vegada finalitzat el projecte de les citades campanyes, es troba desenvolupant-se un nou projecte de presa de mostra i d'anàlisi d'aigua subterrània, amb la finalitat de cobrir totes les masses d'aigua subterrànies, per a això, algunes actuacions han consistit en la construcció i habilitació de nous pous de control per a la xarxa oficial de qualitat, procés que està pràcticament finalitzat en l'actualitat.

Para el primer semestre de 2014, se llevaron a cabo unas actuaciones de emergencia, sobre la base de los trabajos realizados por el laboratorio de la Confederación Hidrográfica del Segura, con unos objetivos mucho más reducidos para una red de control básica de 45 estaciones (motivos presupuestarios); no obstante lo cual, también se han obtenido unos resultados muy relevantes en el control y seguimiento de algunos puntos críticos seleccionados de las anteriores campañas; trabajos contemplados en la siguiente memoria:

A partir del segundo semestre de 2014, se han iniciado los trabajos de una nueva contratación de asistencia técnica, cuyos resultados se publican a continuación:

Para el primer semestre de 2016, se llevaron a cabo unas actuaciones de emergencia, sobre la base de los trabajos realizados por el laboratorio de la Confederación Hidrográfica del Segura, con unos objetivos mucho más reducidos para una red de control básica de 51 estaciones (motivos presupuestarios); no obstante lo cual, también se han obtenido unos resultados muy relevantes en el control y seguimiento de algunos puntos críticos seleccionados de las anteriores campañas; trabajos contemplados en la siguiente memoria:

A partir del segundo semestre de 2016 se reanudaron los trabajos suspendidos de la contratación vigente de la asistencia técnica. Para este semestre se realizó la campaña de la Prepotables (abastecimiento) cuya base y resultados se publican a continuación:

Continuando con los trabajos, en el primer semestre de 2017 se llevó a cabo la Campaña de Operativa y la Campaña de Nitratos, cuya base y resultados se publican a continuación:

La actual Red Integrada de Control de Calidad de Aguas Subterráneas del Segura (RICCASS) comprende una red principal (RPRIN) de control general de calidad de las aguas subterráneas, que consta, funcionalmente, de 120 puntos, distribuidos sobre todas las masas de agua subterránea, los cuales, unos 74 puntos parten como puntos preseleccionados para la subred de vigilancia (RV), de periodo semestral; y 46 puntos para la subred Operativa (RO), también semestral (alternando con la de vigilancia); ésta última sobre masas de agua subterráneas definidas como en riesgo químico, que a su vez se subdivide en una subred operativa destinada al control de las masas declaradas en riesgo químico “difuso y/o puntual” (SORDIP), con 28 estaciones; y en una subred operativa para el control de las masas declaradas en riesgo por intrusión SORI), con 18.

Estación de la RICCASS Manantial Ojos de Luchena (acuifero “Valdeinfierno”. Lorca, Murcia)

Estación de la RICCASS Manantial Ojos de Luchena (acuifero “Valdeinfierno”. Lorca, Murcia)

Per altra banda, en referència a la xarxa de control de zones protegides, també s'ha establit en la conca del Segura una xarxa específica de control de nitrats (RNIT) sobre aquelles masses d'aigua en risc químic per aquest component i sobre aquelles zones vulnerables, que consta de 58 punts. Així mateix, s'estableix una quarta xarxa de control de zones protegides per a la captació d'aigua prepotable per a proveïment (RABAS), que consta de 24 punts, amb proposta de futura ampliació.

En general, sobre aquestes quatre subxarxes integrades funcionalment com una sola (Xarxa Integrada de Control de Qualitat d'Aigües Subterrànies del Segura: RICCASS), la Confederació Hidrogràfica del Segura cobrix diferents campanyes periòdiques de mostreig sobre la base dels següents paràmetres:

 • Paràmetres "in situ":
  • Temperatura, pH, conductividad elèctrica, oxigen dissolt (O2), diòxid de carboni dissolt (CO2), potencial redox (Eh), nivell piezométrico (en pous), i aforament de cabal (en deus).
 • Anàlisis en laboratori:
  • Paràmetres Majoritaris: clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonatos, calci, magnesi, sodi, potasi i sílice.
  • Paràmetres Addicionals: amonio, bor, cianurs totals, detergents aniónicos, DBO5, DQO, fluoruros, fosfats, hidrocarburs dissolts o emulsionats, nitrogen kjendahl, nitrats i nitrits.
  • Metalls: arsènic, bari, beril·li, cadmi, cinc, cobalt, coure, crom, ferro, manganès, mercuri, níquel, plom, beril·li, selenio i vanadio.
  • Paràmetres Microbiológicos: coliformes totals a 37 ºC, coliformes fecals, estreptococos fecals, salmonellas 1L i salmonellas 5L.
  • Paràmetres Radioactius, no preceptiu, només amb caràcter facultatiu (R. Dto 140/2003, de 7 de febrer): radiació per activitat Alfa Total, radiació per activitat Beta Reste, radiació per activitat Beta Total, i radiació exclusiva per Tritio.

Així mateix, en el 23% de les mostres de la RPRIN s'efectua la determinació dels compostos orgànics perillosos definits per la Directiva Marc (Directiva 2000/60/CE) i modificats per la Decisió nº 2455/2001, que s'han anat traslladant al nostre ordenament jurídic segons l'aprovació de diferents Llistes de substàncies perilloses (Llista I, II, i Prioritària), arreplegades finalment en el Reial decret 606/2003 de 23 de maig. Aquests compostos orgànics perillosos poden agrupar-se, en:

Grups Orgànics: cloroalcanos, ftalatos (DEHP), compostos orgànics volàtils (COV), fenoles, hidrocarburs aromáticos policíclicos (PAH), plaguicidas i polibromos (PBDE).

Finalment, amb l'establiment de la RICCASS la Confederació Hidrogràfica del Segura treballa de forma contínua amb l'objecte de preservar i controlar la qualitat de les masses d'aigua subterrànies compreses dins de la seua jurisdicció, adaptant-se als requeriments que marca la legislació vigent, en funció del Reial decret 1514/2009, de 2 d'octubre, pel qual es regula la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i la deterioració, que trasllada la Directiva 2006/118/CE (Directiva Marc d'aigües subterrànies: “DAS”).

Por ello, en lo que respecta a la Red Principal se asignan los siguientes conjuntos paramétricos de muestreo:

 • Parámetros conjuntos para la Red Principal

  Para la red Operativa la selección de estos parámetros se basa en el contenido de la lista mínima de contaminantes contemplada en el Anexo II (Parte-B.1) del Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, para el establecimiento de umbrales (sobre las masas subterráneas en riesgo); así como la selección de parámetros más generalizada del Anexo III (Parte-B), contemplada también para la Red de Vigilancia, del mismo Real Decreto.

 • Parámetros fundamentales de la Subred SORDIP

  Se consideran fundamentales los compuestos orgánicos derivados de la lista de sustancias peligrosas (Art.- 6.-1.a-, del Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre).

 • >Parámetros fundamentales de la Subred SORI

  Se consideran fundamentales los Cloruros y Sulfatos como componentes específicos derivados de la lista mínima de contaminantes y sus indicadores para el establecimiento de umbrales, según el Anexo-II, Parte-B.1 del Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre. Así como, para los compuestos Orgánicos Volátiles (COV), sólo el Percloroetileno y el Tricloroetileno. Se excluyen, por tanto, el resto de los grupos orgánicos.Estación de la RICCASS “Nacimiento del Río Segura” (MASUB “Fuente Segura-Fuensanta”. Santiago-Pontones, Jaén)