Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Sequeres > Antecedents i objectius

Antecedents i objetius

La incertesa és característica pel que fa a la disponibilitat de recurs d'aigua en la conca del Segura, amb un règim pluviomètric marcadament mediterrani, on les aportacions hídriques fan que els recursos disponibles siguen clarament insuficients (dèficit estructural). Siga per causes naturals o com a conseqüència de canvis climàtics provocats per l'activitat humana, estos episodis particularment secs pareixen haver-se fet més freqüents i persistents en els últims temps. Servisquen com a mostra de sequeres pluviomètriques de llarga duració la registrada entre els anys hidrològics 1979/80 i 1984/85, o la que es va iniciar al principi de la dècada dels 90 i va finalitzar en 1995. És per això que resulta urgent escometre una sèrie d'estudis i actuacions que permeten reduir la incidència de les sequeres sobre els diferents usos de l'aigua en la Conca. Estes activitats han d'estar principalment orientades a aconseguir una optimització de la gestió dels recursos disponibles, abans i durant els estats de sequera.

 

Vas de l'embassament de Fuensanta (2005)
Vas de l'embassament de Fuensanta (2005)

La Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional, va establir en l'article 27 sobre Gestió de Sequeres la necessitat de dur a terme les actuacions següents:

  1. Establiment per a les Conques intercomunitàries, per part del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, d'un sistema global d'indicadors hidrològics que permeta preveure estes situacions i que servisca de referència general als Organisme de Conca per a la declaració formal de situacions d'alerta i d'eventual sequera.
  2. L'elaboració, pels Organisme de Conca, en els àmbits dels seus Plans Hidrològics, de Plans especials d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera, incloent les regles d'explotació dels sistemes i les mesures a adoptar en relació amb l'ús del domini públic hidràulic. Estos plans serien aprovats pel Ministeri de Medi Ambient, previ pas pel Consell de l'Aigua de la conca.
  3. L'elaboració per les administracions públiques responsables de sistemes d'abastiment urbà que atenguen, singular o mancomunadament, a una població igual o superior a 20.000 habitants, d'un Pla d'Emergència davant de situacions de sequera. Estos plans, que seran informats per l'Organisme de conca o Administració hidràulica corresponent, hauran de tindre en compte les regles i mesures previstes en els Plans especials a què es referix el punt anterior.

Vaso del Embalse de Valdeinfierno (2005)
Vas de l'Embassament de Valdeinfierno (2005)

Del mismo modo, en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, aprobado por R.D. de 1664/1998 de 24 de Julio, se proponen un conjunto de actuaciones encaminadas a:

  • La identificación de los períodos de sequía.
  • El establecimiento de las acciones a aplicar en caso de sequía.
  • Determinar las modificaciones en las reglas de operación de los embalses y acuíferos, así como las asignaciones de recursos.
  • Graduar las restricciones a imponer a los distintos usos.
  • Predeterminar el momento y forma en que se incorporan las reservas estratégicas.
  • Establecer un sistema de predicción de aportaciones y de demandas orientado a la programación de campañas.
  • Elaborar los Planes de Sequía.

Por todo lo anteriormente expuesto, se ha redactado y aprobado por la Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, el Plan especial ante situaciones de alerta y eventual sequía (P.E.S) de la cuenca del Segura, que será también incluido en el Programa de medidas de la Directiva Marco del Agua para el año 2008. En tanto en cuanto no se disponía de este Plan, el pasado Octubre de 2005 la Junta de Gobierno de la CHS aprobó el Protocolo de Actuación en Sequías.

Este Plan determina qué mecanismos se adaptan mejor al hacer previsiones meteorológicas con horizontes medios y próximos, en qué condiciones de disponibilidad de recurso el organismo de cuenca , como administración competente, tiene que determinar situaciones de precaución/alerta o, incluso, sequía, y, evidentemente, qué medidas o actuaciones es necesario emprender para gestionar mejor los recursos en cada uno de los escenarios, estableciendo los mecanismos de coordinación e información oportunos.