Logo of the Confederación Hidrográfica del Segura, go to home page

 Estàs en :: Inicio > Informació > Sequeres > Bateria Estratègica de Sondejos

Bateria estratègica de sondejos

Nova aportació al coneixement hidrogeològic de l'entorn urbà de Múrcia (Abril 2014)

En el marc de les obres d'emergència d'aquesta confederació hidrogràfica per a pal·liar els efectes de la sequera, la Comissaria d'Aigües ha executat una bateria de 29 sondejos profunds en l'aqüífer Vegues Mitja i Baixa del Segura, durant els anys 2005 i 2006, amb l'objectiu primordial de contribuir al manteniment dels cabals ecològics, contemplant-se, no obstant, l'aportació a uns mínims regs de socors.

Labors d'execució d'un piezòmetre en la Plaza de Castilla (Múrcia)
Labors d'execució d'un piezòmetre en la Plaza de Castilla (Múrcia)

L'execució, explotació i control foronòmic d'estos sondejos, així com el seguiment de l'evolució de la piezometria de l'aqüífer en una xarxa de punts de control integrada per la totalitat dels anomenats sondejos d'explotació, 31 piezòmetres recentment executats per la CHS en nuclis urbans de Múrcia i altres piezòmetres preexistents, han permés recopilar les dades en què es basa l'estudi "Nova aportació al coneixement hidrogeològic de l'entorn urbà de Múrcia", en el qual s'actualitza la informació hidrogeològica del citat aqüífer de les Vegues Mitja i Baixa del Segura en l'anomenat entorn.

Aportació de cabals al llit del riu Segura en el nucli urbà de Múrcia
Aportació de cabals al llit del riu Segura en el nucli urbà de Múrcia

L'estudi inclou conclusions noves sobre la geometria i hidrodinàmica dels nivells permeables captats, així com una justificació de l'eficiència dels pous executats en relació amb els objectius a què es destinen, exposant-se les mesures adoptades per a minimitzar l'afecció dels bombaments als nivells superficials en què se sustenta la fonamentació de les edificacions.

Documents de l'estudi

A continuació s'inclouen els documents complets de l'estudi.

Tornar