Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Informació > Sequeres > Gestió de la sequera

Gestió de la sequera

Descripció del procés de gestió

La Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional va establir en el seu art. 27 sobre gestió de sequeres l´obligació d´elaborar Plans Especials d´actuació en situacions d´alerta i eventual sequera en l´àmbit dels seus marcs territorials.

Davant aquesta situació i coincidint amb una sequera perllongada, la Confederació Hidrogràfica del Segura va considerar imprescindible suplir transitòriament el mateix amb un Protocol d´Actuació en Sequeres de caràcter temporal en el qual s´identificaren els sistemes d´explotació i unitats de demanda sensibles a situacions de sequera, es determinaren els llindars d´actuació i es fitaren les mesures a adoptar a curt termini per a atendre la solució dels problemes plantejats.

El Pla especial davant situacions d´alerta i eventual sequera (P.I.S) de la conca del Segura, aprovat per la Ordre MAM/698/2007, de 21 de març, avança un pas més en la millora de la gestió del recurs hídricc durant les situacions d´escassesa en la conca i tracta de definir tant l´Organització dels mitjans humans i tècnics de la Confederació, la seua interrelació amb els usuaris i públic en general afectat per aquestes situacions i les actuacions tant de caràcter administratiu com les estructurals d´emergència (per a la provisió de recursos extraordinaris) i les de gestió de la demanda.

Al costat d´ell s´ha elaborat el preceptiu Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) Document PDF (4 MB) en el qual s´explicita el procés d´avaluació ambiental estratègica del Pla deixant constància de la citada integració dels aspectes ambientals i es facilita la consulta i participació pública en la seua elaboració.

Got Valdeinfierno


Indicadors d´estat

Amb l´objectiu de realitzar un seguiment del problema de la sequera, s´han ideat els "índexs d´estat" . Es calculen de forma periòdica els següents índexs:

Per mitjà d´aquests indicadors es tracta de quantificar d´alguna manera la intensitat de la sequera. Aquest indicador "índex d´estat" es basa en una anàlisi estadística de dues dades o variables: existències i aportacions per al sistema concret que vulguem analitzar. Al seu torn aquest índex d´estat classifica el "estat del sistema" d´explotació concret classificant-lo en Normalitat, Prealerta, Alerta i Emergència.


(Es pot fer zoom sobre el gràfic amb la ruleta del ratolí )

Veure en format taula (Evolució del índex. Sis. Cuenca)

Amb l´aprovació de el “Pla Especial Davant Situacions de Sequera” el dia 21 de març de 2007 (BOE 23/03/07), el valor de el índex del Sistema Cuenca corresponent a 1 de desembre 2018 (Ie=0.534, situación de normalidad) ha estat calculat segons la metodologia descrita en aquest Pla.


(Es pot fer zoom sobre el gràfic amb la ruleta del ratolí )

Veure en format taula (Evolució del índex. Sis. Trasvase)

Amb l´aprovació de el “Pla Especial Davant Situacions de Sequera” el dia 21 de març de 2007 (BOE 23/03/07), el valor de el índex del Sistema Transvasament corresponent a 1 de desembre 2018 (Ie=0.398, situación de prealerta) ; ha estat calculat segons la metodologia descrita en aquest Pla.


(Es pot fer zoom sobre el gràfic amb la ruleta del ratolí )

Veure en format taula (Evolució del índex. Sis. Global)

Per al càlcul dels valors de l´índex d´Estat Global anteriors a març de 2007 s´ha emprat la metodologia descrita en el “Pla Especial Davant Situacions de Sequera” encara que aquest no tenia àdhuc vigència. El valor de el índex del Sistema Global per al 1 de desembre 2018 s´ha obtingut un valor de 0.444, situación de prealerta, calculat segons la metodologia descrita en aquest Pla.

Informes periòdics

S´inclouen a continuació els informes periòdics de seguiment que es generen amb la informació que proporcionen les diferents Administracions hidràuliques competents que realitzen un seguiment dels efectes de la sequera:

Informes de seguimentAiguamoll del Ajauque i Rambla Salada (2005)