Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Sobre la CHS > L'organisme > Estructura i funcions > Àmbit territorial

Àmbit territorial

D'acord amb el Reial Decret 650/1987, de 8 de maig la Confederació Hidrogràfica del Segura comprén el territori de les conques hidrogràfiques que aboquen al mar Mediterrani entre la desembocadura del riu Almanzora i el marge esquerre de la Gola del Segura en la seua desembocadura; a més la conca hidrogràfica de la Rambla de Canales i les endorreiques de Yecla i Corralrubio.

Amb una superfície aproximada de 18.870 km² afecta quatre comunitats autònomes, quasi completament la regió de Múrcia i parcialment les comunitats d'Andalusia (províncies de Jaén, Granada i Almeria), Castella-La Manxa (província d'Albacete) i València (província d'Alacant).


En l'article 2, apartat 2, del REIAL DECRET 125/2007, de 2 de febrer, pel qual es fixa l'àmbit territorial de les Demarcacions Hidrogràfiques s'estableix que la Demarcació Hidrogràfica del Segura comprèn el territori de les conques hidrogràfiques que aboquen al mar Mediterrani entre la desembocadura del ric Almanzora i la marge esquerra de la Gola del Segura en la seua desembocadura, incloses les seues aigües de transició; a més la subconca hidrogràfica de la Rambla de Canales i les conques endorreicas d'Iecla i Corral-Rubio. Les aigües costaneres tenen com límit sud la línia amb orientació 122º que passa pel Puntazo de los Ratones, al nord de la desembocadura del ric Almanzora, i com límit nord la línia amb orientació 100º que passa pel límit costaner entre els termes municipals d'Elx i Guardamar del Segura. Així mateix en la Disposició transitòria única. "Adscripció provisional de les conques no traspassades" d'aquest decret s'estableix que:

  1. La delimitació de l'àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques que comprenen conques hidrogràfiques intracomunitàries el traspàs de les quals de funcions i serveis no s'haja efectuat es revisarà immediatament després que aquest traspàs tinga lloc .
  2. Fins a tant es produïsca la revisió que es refereix l'apartat anterior, tota conca hidrogràfica intracomunitària no traspassada quedarà provisionalment adscrita a la demarcació hidrogràfica el territori de la qual estiga inclòs en l'àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica a la qual la conca que es tracte pertanga en l'actualitat.
  3. La revisió de l'àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques que es refereix l'apartat 1 anirà acompanyada d'una revisió de l'àmbit territorial de les Confederacions Hidrogràfiques actualment definit en l'article 1 del Reial decret 650/1987, de 8 de maig, pel qual es defineixen els àmbits territorials dels organismes de conca i dels plans hidrològics.

tornar