Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Sobre la CHS > L'organisme > Estructura i funcions > Funcions

Funcions

L'organisme de conca Confederació Hidrogràfica del Segura, és un organisme autònom dels previstos en l'article 84.1.a) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, adscrit, a efectes administratius, al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, les funcions bàsiques del qual són les següents:

  1. L'elaboració del pla hidrològic de conca, així com el seu seguiment i revisió.
  2. L'administració i control del domini públic hidràulic.
  3. L'administració i control dels aprofitaments d'interés general o que afecten més d'una Comunitat Autònoma.
  4. El projecte, la construcció i explotació de les obres realitzades a càrrec dels fons propis de l'organisme, i les que els siguen encomanades per l'Estat.
  5. Les que es deriven dels convenis amb comunitats autònomes, corporacions locals i altres entitats públiques o privades, o dels subscrits amb els particulars.

Per al compliment de les funcions encomanades en els paràgrafs d) i e) de l'apartat anterior, els organismes de conca podran:

  1. Adquirir per subscripció o compra, alienar i, en general, realitzar qualssevol actes d'administració respecte de títols representatius de capital de societats estatals que es constituïsquen per a la construcció, explotació o execució d'obra pública hidràulica, o d'empreses mercantils que tinguen com a objecte social la gestió de contractes de concessió de construcció i explotació d'obres hidràuliques, amb l'autorització prèvia del Ministeri d'Hisenda.
  2. Subscriure convenis de col-laboració o participar en agrupacions d'empreses i unions temporals d'empreses que tinguen com a objecte qualsevol dels fins anteriorment indicats.
  3. Concedir préstecs i, en general, atorgar crèdit a qualsevol de les entitats relacionades en els paràgrafs a) i b).

tornar