Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Planificació > Directiva Marc de l'Aigua (DMA) > ¿Què és?

¿ Que es ?

DESCRIPCIÓ

La directiva 2000/60/EC del Parlament Europeu i el Consell d'Europa del 23 d'octubre del 2000 establix una marc comunitari d'acció en l'àmbit de la política d'aigües. Esta directiva, denominada Directiva Marc de l'Aigua (DMA Directiva Marc de l'Aigua), introduïx una nova perspectiva en la política d'aigües per als Estats Membres (EM) de la Unió Europea (UE).

La Directiva Marc de l'Aigua és probablement la més ambiciosa i complexa de totes les normes europees relacionades amb el medi ambient. Tant el seu enfocament, en considerar conjuntament les aigües continentals superficials i subterrànies, de transició i costaneres, com els seus objectius, que es basen en la consecució d'un bon estat de l'aigua protegint els ecosistemes que en depenen, suposen un canvi radical en la legislació europea fins ara vigent.

La Directiva establix la demarcació hidrogràfica com a unitat de gestió dels recursos hídrics. Esta unitat ha de definir-se fonamentalment en funció dels límits naturals de les conques, que han de predominar sobre l'existència d'altres possibles divisions administratives. Establix també la necessitat de plans hidrològics, d'anàlisis econòmiques de l'ús de l'aigua, etc., tot això novetats fonamentals en l'àmbit de la regulació comunitària.

La publicació del text final de la Directiva es va realitzar el 22 de desembre del 2000. A partir d'eixe moment els Estats Membres van haver de traslladar la DMA Directiva Marc de l'Aigua al seu ordenament jurídic, amb un termini de 3 anys per a realitzar este procés.

La implantació legal de la DMA Directiva Marc de l'Aigua en la legislació nacional espanyola es va realitzar el 30 de desembre del 2003 per mitjà del' article 129 de la Llei 62/2003, de mesures fiscals, administratives i d'orde social per la que es modifica el text refós de la Llei d'Aigües, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2001, del 20 de juliol. Esta modificació complix amb la creació dels organismes de conca incloent la supervisió d'aigües interiors, costaneres i de transició.

Directiva Marc (text complet)

Si desitja exercir el seu dret de participació en la implantació de la Directiva Marc de l'Aigua:

Participació Pública Activa: participacion.publica at chsegura.es