Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Servicis > Oficina Virtual > Solicitud de informes sobre los actos y planes de las comunidades autónomas y entidades locales (Planes urbanísticos y de ordenación del territorio)

SOL·LICITUD D'INFORMES SOBRE ELS ACTES I PLANES DE LES C.C.A.A. I ENTITATS LOCALS (PLANES URBANÍSTICS I D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI)

En aplicació de l'article 25.4 del text refós de la Ley de Aguas, i pel que es refereix a l'àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Segura, aquest Organisme de conca ha d'emetre informe sobre els actes i plans que les Comunitats Autònomes hagen d'aprovar en l'exercici de les seues competències, entre unes altres, en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, i obres públiques d'interès regional, sempre que tals actes i plans afecten al règim i aprofitament de les aigües continentals o als usos permesos en terrenys de domini públic hidràulic i en les seues zones de servitud i policia.

Això és també d'aplicació als actes i ordenances que aproven les entitats locals en l'àmbit de les seues competències, llevat que es tracte d'actes dictats en aplicació d'instruments de planejament que hagen estat objecte del corresponent informe previ de la Confederació Hidrogràfica.

Quan els actes o plans de les Comunitats Autònomes o de les entitats locals comporten noves demandes de recursos hídriccs, l'informe d'aquesta Confederació Hidrogràfica es pronunciarà expressament sobre l'existència o inexistència de recursos suficients per a satisfer tals demandes.

Amb la finalitat de facilitar l'exercici d'una planificació territorial i urbana coherent i compatible amb la protecció del domini públic hidràulic i les seues zones associades, així com per a agilitar la seua tramitació administrativa, aquesta Confederació Hidrogràfica ha elaborat unes pautes a seguir perquè la documentació a aportar siga completa i correcta.