Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > AlfonsoXIII

Embassaments

Embassament de Alfonso XIII

Antecedents.

Els fenòmens com les pluges torrencials o les inundacions no són estranys en la conca del Segura. Els danys produïts per l'aigua han suposat històricament una preocupació per als habitants de la zona des del punt de vista de les pèrdues econòmiques i humanes.

La llarga sèrie d'avingudes esdevinguda sobre la dècada de 1870, i principalment la soferta el dia 15 d'octubre de 1879, catalogada d'altament catastròfica, va provocar la celebració a Múrcia, al març de 1885, del Congrés contra les Inundacions de la Regió de Llevant, de les conclusions del qual es va desenvolupar un ampli pla de defensa contra les inundacions titulat Projecte d'obres de defensa contra les inundacions en la vall del Segura, signat en l'any 1886. El pantà en el ric Quípar estava inclòs com obra a estudiar dintre d'aquest pla.

Posteriorment, amb l'entrada en vigor del Pla General de Defensa contra Avingudes de la Conca del Segura de 1977, l'embassament d'Alfonso XIII ha passat a integrar-se en l'esquema general d'aquest pla.Vista general de la presa des de la marge esquerra cap a aigües dalt

El ric Quípar pertany als afluents de la marge dreta del tram mig del Segura (com Moratalla, Argos i Mula) que es caracteritzen per transportar cabals permanents però d'escassa entitat, que en la majoria dels casos són consumits localment, sense aportar tornades significatives al Segura.

La presa d'Alfonso XIII, està emplaçada en una tancada del ric Quípar, en el Terme Municipal de Calasparra (Murcia). Es tracta d'una presa de maçoneria ciclópea de gravetat i planta corba.

El present document reemplaça a l'anterior, redactat en l'any 1994, i recull les modificacions realitzades en la presa i les seves instal·lacions complementàries a partir d'aquest any i que òbviament no estan contemplades en l'anterior document.

El Projecte Primitiu està datat en 1893, sent posteriorment modificat, en virtut de prescripcions imposades per Ordre Ministerial de 12 de febrer de 1901.

El Projecte definitiu de la “Presa per al Pantà d'Alfonso XIII” va ser redactat amb data 30 d'agost de 1902 i aprovat per Reial decret de 10 de setembre de 1903. El càlcul de l'Embassament es va efectuar prenent com base el plànol general que acompanyava al redactat per la Comissió d'Estudis el 31 de maig de 1893.

El dia 25 del mes d'abril de 1902 es va aprovar el Pla Nacional d'Obres Hidràuliques, la vigència de les quals duraria fins a 1926, any en el qual es va crear la Confederació Sindical Hidrogràfica del Segura, iniciant-se llavors una sèrie d'estudis com va anar l'Ordenació General dels Rius que abastaven a tota la Conca del Segura.

Dintre d'aquest Pla Nacional, també cridat el Pla Gasset, estava el Projecte de Construcció del Pantà del Quípar, l'autorització del qual per a l'execució de les seves obres va ser concedida per Ordre Ministerial del 5 de setembre de l'any 1903, donant-se començament immediatament els treballs, per a finalitzar-los en l'any 1915.Coronación de la presa

Tot i que a l'efectuar el replanteig de les obres i examinar l'estret on hauria d'emplaçar-se la presa, a la vista del plànol de detall del projecte, es van trobar algunes diferències notables, no es va considerar necessària la comprovació de tot el plànol de l'embassament, si bé, posteriorment, es va realitzar executant un nou plànol de l'embassament que es va presentar en el Primer Projecte Reformat.

Durant l'execució de les obres, per Ordre Ministerial de 14 de març de 1908, es va aprovar dita Primera Projecte Reformat de la Presa del Pantà d'Alfonso XIII; posteriorment, per Ordre Ministerial de 13 de juliol de 1911, el Segon Projecte Addicional de la Presa del Pantà d'Alfonso XIII, més tard, amb data 1 de febrer de 1916, el Tercer Addicional de la Presa del Pantà d'Alfonso XIII, i finalment en 1918 es va aprovar el quart Projecte Addicional.

El contingut de totes aquestes reformes es reflecteix en l'apartat 2.2 referent a la construcció de la presa.

Les comportes del desguàs de fons i les vàlvules de la presa d'aigua van ser objecte de Concurs especial aprovat per Ordre Ministerial de 11 de setembre de 1913, l'execució del qual va ser autoritzada per Ordre Ministerial de 24 d'abril de 1914 i adjudicades a la Maquinista Terrestre i Marítima per Ordre Ministerial de 12 de gener de 1915, acabant-se la seva instal·lació en l'any 1918.

Projectes Complementaris:

El Projecte Complementari Nº 1 va consistir en la terminació dels camins de servei de l'embassament.

El Projecte Complementari Nº 2 (1970), redactat per l'Enginyer D. Alfonso Botía Pantoja, va tenir com objecte la construcció de galeries, drenatge i acondicionament de la coronación de la presa d'Alfonso XIII. La seva liquidació provisional es va realitzar en 1974, mentre la definitiva va ser aprovada en 1979.

Projectes posteriors:

En la presa d'Alfonso XIII s'han executat al llarg de la seva vida útil nombroses modificacions i reformes, no obstant això caben destacar les concernents als successius aliviaderos superficials construïts.

Ja en 1920, l'enginyer D. Emilio Arévalo va redactar un projecte de reforma del aliviadero de superfície. En 1949 l'Enginyer D. Roberto Goma Licitades va tornar a redactar un projecte de reparació i millora de dita aliviadero. Finalment en 1964 l'enginyer Juan Luis Fernández Madrid redacta, i s'executa posteriorment, el projecte d'un nou aliviadero de superfície vist l'escassa capacitat que presentava l'original.

Posteriorment en vista de l'entrada en funcionament del Canal Argos–Quípar, que envia a l'embassament d'Alfonso XIII els excedents de l'embassament de Argos, es va estimar convenient l'adequació dels diferents sistemes d'alleugeriment per a plantar cara als nous cabals. Així en 1993 D. Antonio Maurandi Guirado va redactar el projecte d'adequació dels elements de desguàs. Quan es va adjudicar aquest treball, es presento per part de l'adjudicatari una sèrie de variants, pel que es va redactar un nou projecte, aquesta vegada de construcció, d'adequació dels elements de desguàs. Aquest últim projecte va generar un Modificat Nº1 en 1999, que va ser ell realment executat.

Al març de 1997 es va realitzar la proposta de classificació en funció del risc potencial que pugui derivar-se del seu trencament o funcionament incorrecte, obtenint-se per a la presa la categoria A. Aquesta proposta és definitivament resolta per la Direcció general d'Obres Hidràuliques i Qualitat de les Aigües el 29 de juliol de 1998.Vista del aliviadero secundario desde aguas arriba

abans següent tornar