Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Cárcabo

Embassaments

Embassament del Cárcabo

Antecedents.

Arran de les catastròfiques inundacions ocorregudes en la regió de Múrcia durant el mes d'octubre de 1973 es va començar la redacció del “Pla General de defensa contra avingudes de la conca del Segura”. La data final de redacció de l'esmentat document va ser el 24 de novembre de 1974, i a ser aprovat el 9 de desembre del mateix any.
Una de les obres previstes en el citat Pla General de Defensa era la de la presa d'El Cárcabo, a la rambla del mateix nom.
 

Foto Embassament del El Cárcabo

 

Al desembre de 1986 es va redactar el Plec de Bases per a la contractació dels treballs de col•laboració tècnica en l'estudi del Projecte de la presa d'El Cárcabo (Múrcia).
D'altra banda les catastròfiques inundacions que van assolar les comunitats de València i Múrcia al juliol i octubre de 1986 i novembre de 1987, van induir el Govern de la nació a la promulgació del Reial Decret Llei 4/1987 de 13 de novembre (B.O.E. 14-11-87), en el qual s'adoptaven les mesures urgents per a reparar els danys causats per les inundacions en les comunitats anteriorment citades. En el seu annex 1 “Programa previst d'execució de les obres” es troba la presa d'El Cárcabo amb anualitats d'execució compreses entre els anys 1990 i 1992.

Foto Embassament de El Cárcabo

 

Per tot l'anteriorment exposat, el 23 de desembre de 1987, la Direcció General d'Obres Hidràuliques va resoldre adjudicar els treballs de redacció del Projecte de construcció de la presa d'El Cárcabo.
Amb data 12 de juny de 1989 el Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme resol aprovar tècnica i definitivament el mencionat Projecte; la Direcció General d'Obres Hidràuliques va resoldre adjudicar-ne la licitació, celebrada per a la contractació de les obres; es va subscriure amb posterioritat el corresponent Acta de Comprovació del Replantejament el dia 13 de novembre de 1989.
Les obres van donar començament el 14 de novembre de 1989, i el termini oficial de la seua finalització va ser el 14 de novembre de 1991.
Al febrer de 1991 es va sol•licitar per part de l'Enginyer director de les Obres l'autorització per a la redacció del Projecte Modificat NÚM. 1.
 

El motiu adduït per a la redacció d'este Projecte Modificat NÚM.1 consistia fonamentalment en:

- Canvi del tipus de formigó a utilitzar (segons recomanació de l'informe 06/89 del Servici de Vigilància de Preses del Ministeri).
- Canvis en el disseny de les estructures d'amortiguació del sobreeixidor.
- Supressió d'un muntacàrregues definit inicialment.
- Condicionament de les galeries i la unió presa fonament-estreps.
- Canvi de la rampa inclinada d'accés a la cambra de comportes per un pou vertical.
 

L'aprovació tècnica i definitiva de l'esmentat projecte es va produir el dia 1 d'octubre de 1991 per Resolució de la Direcció General d'Obres Hidràuliques, aprovat econòmicament, amb un addicional nul, amb data 23 de desembre del mateix any. En esta Resolució es va ampliar el termini d'execució en huit mesos comptats a partir de la data de l'aprovació econòmica, per la qual cosa la nova data de finalització de les obres s'establia en el 23 d'agost de 1992.

Foto Embassament de El Cárcabo

Amb data 13 de gener de 1992 es va procedir a la represa de l'obra paralitzada segons Acta de Suspensió Temporal Parcial de data 3 d'abril de 1991.
Durant la construcció de les obres, no paralitzades temporalment, contingudes en el del Projecte Modificat NÚM. 1, es va posar de manifest una sèrie d'obres complementàries necessàries per permetre una millora dels futurs servicis d'explotació de la presa.
Amb data 25 de novembre de 1991 la Direcció General d'Obres Hidràuliques va autoritzar la redacció del Projecte d'Obres Complementàries NÚM. 1, que va ser aprovat definitivament, per Resolució de l'esmentada Direcció General, el 27 de maig de 1992.
 

En el Projecte d'Obres Complementàries NÚM. 1 s'incloïen les obres següents:

- Condicionament en coronació de l'estrep esquerre de la presa.
- Instal•lació de sistemes d’evacuació d’aigua i ventilació.
- Instal•lació accessòria d'un grup electrogen.
- Il•luminació de la coronació de la presa.
- Accés mitjançant escales fixes al segon bol amortidor.
- Reforç i millora dels accessos a la cambra de comportes.
 

Protecció de seguretat en els buits i interseccions de pous amb galeries i de vivenda per als encarregats del manteniment de la presa.
El projecte de liquidació, amb data juliol de 1994, va englobar les obres corresponents al Projecte Modificat NÚM.1 i al Projecte d'Obres Complementàries NÚM.1.

abans següent tornar