Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > SAIH > Apoyo a la toma de decisiones en situaciones extraordinarias de crecidas y avenidas

SAIH

SAIH-Segura-continguts

Suport a la presa de decisions en situacions extraordinàries de crescudes i avingudes

Activitat íntimament relacionada amb la situació permanentment expectant davant de la possible presentació de situacions extraordinàries causades per la presència de fenòmens hidrometeorològics adversos. També s'ha fet extensible davant de fallades estructurals, físiques o funcionals significatius del sistema.

Informe diari de seguiment global de la conca
Informe diari de seguiment global de la conca

Per a estes situacions es vénen desenvolupant aplicacions i utilitats informàtiques relacionades amb llindars predefinits d'avisos, alertes i alarmes que en interacció amb un avisador telefònic i amb un equip de guàrdia permanent i rotatori que, fins i tot fora de l'horari laboral, en horari nocturn i festius, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, rep si és el cas els esmentats avisos, alertes i/o alarmes. Una vegada detectat algun tipus de llindar, es procedix segons procediments preestablits pel servici, informant de la situació almenys a un membre del comité permanent i si procedira, s'activarien torns presencials de 24 hores, amb equips complets de personal qualificat per a les diferents situacions adverses.

La detecció dels esdeveniments i/o fenòmens referits, per a la seua visualització, seguiment i anàlisi diària, disposa, a més de la informació proporcionada per una aplicació "espia" dissenyada i incorporada al SCADA del SAIH, d'altres aplicacions pròpies del SCADA que avaluen les variables obtingudes en temps real segons els llindars preestablits i si és el cas activen el marcador telefònic. D'altra banda, l'Institut Nacional de Meteorologia en compliment de l'acord vigent entre la D.G.A. i el referit I.N.M., proporciona diàriament a la Confederació de forma general i al SAIH, en particular previsions meteorològiques i informació complementària i rellevant, com ara la pluviometria procedent dels radars de l'INM i l'activitat elèctrica (rajos).

Davant de la previsió o detecció de fenòmens meteorològics adversos, de conformitat amb la Directriu Bàsica de Protecció Civil i dels Plans d'emergència de les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seues competències decreten l'estat de la situació operativa: Preemergència o Emergència. Des del decret de la situació de Preemergència, s'inicia una situació operativa d'Alerta Meteorològica consistent en el Seguiment Pluviològic a temps real (automàtic pel sistema) i d'avaluació la freqüència del qual augmenta segons la confirmació o no dels pronòstics disponibles. Si és el cas es prepara un informe sobre l'evolució del fenomen pluviològic advers i es difon als membres del Comité Permanent i a altres usuaris implicats de la CHS. Vist i analitzat per l'esmentat Comité, es trasllada a les Unitats de Protecció Civil i a l'INM. L'intercanvi d'informació continua fins al final de la situació adversa.

Anàlogament al Seguiment Pluviològic, es dissenyen i incorporant aplicacions de supervisió i seguiment dels règims de nivells i cabals en els llits i d'aportacions, volums embassats i desaiguaments en embassaments, constituint una segona fase operativa denominada Seguiment Hidrològic. Recopilada i analitzada la informació proporcionada pel sistema, a la vista de la seua evolució i tendències es faciliten pronòstics (i els criteris adoptats per a la seua obtenció), com a complement a la informació rellevant per al suport a la presa de decisions en situacions extraordinàries. Si és el cas es traslladen al Comité Permanent i si procedix a les distintes Unitats i Servicis implicats de la Confederació, i també a altres Organismes Públics i/o Privats, com les Delegacions i Subdelegacions de Protecció Civil adscrites al Ministeri de l'Interior i adscrites a les comunitats autònomes.

Seguiment Pluviològico
Seguiment Pluviològico

Evolució temporal de precipitacions
Evolució temporal de precipitacions

Seguimiento Pluviológico
Seguiment Pluviològic

Gestió d'informes d'episodis hidrometeorològics adversos
Gestió d'informes d'episodis hidrometeorològics adversos

Es participa activament, davall les ordres directes del Comité Permanent, amb les comunitats autònomes, de forma específica, amb la qual cosa disposen de Plans d'Emergència davant d'Inundacions.

Es realitza un arxiu d'episodis adversos i de les seues característiques més rellevants. A partir d'estos episodis es fan passades i calibratges dels models hidrològics disponibles. Si és el cas se seleccionen com a base i experiència davant de nous episodis adversos.

Cal assenyalar que en tots els casos de Preemergència i emergència que s'han produït, hi ha hagut una plena col·laboració i suport amb els responsables d'Explotació, especialment amb el Cap d'Àrea com a nexe de coordinació amb el Comité Permanent.

Finalment, afegirem que periòdicament es produïxen reunions de coordinació entre els distints SAIHS d'Espanya, dos a l'any, promogudes per la Direcció General de l'Aigua del Ministeri de Medi Ambient i col·laboracions amb altres Organismes i Institucions, entre els quals destaquem el Centre d'Estudis Hidrològics CEDEX, l'Institut Meteorològic Nacional, l'Institut d'Investigació i Desenvolupament Agrari de la regió de Múrcia i la Universitat de València, a fi d'intercanviar experiències, desenvolupar i incorporar noves aplicacions i models específics de gestió de recursos i de previsió davant de situacions de crescudes i avingudes.


avans següent tornar