Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > SAIH > Hidrometría

SAIH

SAIH-Segura-Continguts

Hidrometria

En essència, consistix en el conjunt de treballs l'objecte fonamental del qual és l'obtenció de bases de dades hidrològiques qualificades, és a dir, de qualitat contrastable. Per a això, s'han definit unes especificacions o protocols d'actuació que detecten primer i possibiliten corregir després els possibles errors produïts associats a les distintes variables components de les bases de dades hidrològiques, constituint així l'activitat de filtració de les variables directes i calculades proporcionades pel sistema.

Sistemes de Gestió d'Aplicacions SAIH
Sistemes de Gestió d'Aplicacions SAIH

Previ a les operacions de filtració, i en coordinació amb el personal de camp, diàriament s'examina l'estat o la situació del sistema, a fi de detectar i identificar els possibles errors que una aplicació desenvolupada a aquest efecte s'executa de forma automàtica a les 07:00 hores de cada dia, amb informació corresponent a les últimes 24 hores, i que realitza un informe de la situació per a la supervisió i, si és el cas, per a l'actuació en gabinet i en camp. Els gràfics de la pàgina anterior es corresponen amb l'esmentada aplicació: Sistemes de Gestió d'Aplicacions SAIH.

En particular, aquesta activitat inclou la definició, generació, manteniment, tractament, arxivament i custòdia de les bases de dades hidrològiques del sistema, amb qualitat associada, i permet obtindre un increment quantitatiu i qualitatiu significatiu de la informació hidrològica bàsica de la conca. En l'actualitat, el SAIH Segura proporciona un total de variables que en números redons superen a les indicades en el quadre adjunt:

Variables en el SAIH del Segura
Tipus Dia Mes Any
Directes 43.000 1.300.000 15.600.000
Calculades 51.300 1.500.000 18.700.000
Total 94.300 2.800.000 34.300.000

La filtració per als distints tipus de variables (pluviometria, nivells, cabals, etc.) s'efectua d'acord amb les seues especificacions concretes. S'han definit tres tipus de dades a l'efecte de qualitat: dades obtingudes en temps real sense contrastar, dades filtrades no consolidades i dades filtrades consolidades. aquests últimes constituïxen la base de dades històriques, són les de major qualitat i es consoliden anualment, tancant un any hidrològic complet. Per a la realització d'aquests treballs s'ha desenvolupat una aplicació informàtica denominada: Sistema de Gestió de Filtrades Dades SAIH:

Sistema de Gestió de Filtrades Dades SAIH
Sistema de Gestió de Filtrades Dades SAIH
Fitxes corresponents al protocol de filtrat associades a cada sensor amb la traça dels distints processos de filtrat
Fitxes corresponents al protocol de filtrat associades a cada sensor amb la traça dels distints processos de filtrat.


Campanyes d'aforaments directes.

Cada any, es realitza una campanya d'aforaments d'acord amb una programació prevista en funció de prioritats assignades als distints punts d'aforament existents, i complementàriament es porta una estadística de calibratges i incidències en cada punt d'aforament. Tenint en compte la informació precedent, s'actualitzen i cataloguen les corbes de despeses.

Per al tractament, processament, anàlisi estadística i gestió dels aforaments, dades i paràmetres associats, i especialment per a l'obtenció i actualització de les corbes de despeses, s'ha desenvolupat una aplicació informàtica o sistema de gestió d'aforaments que inclou utilitats per a séquies i data Logger.

Aforament directe entrada de l'aqüeducte Tajo Segura
Aforament directe entrada de l'aqüeducte Tajo Segura

Sistema de gestió d'aforaments que inclou utilitats per a séquies i data Logger
Sistema de gestió d'aforaments que inclou utilitats per a séquies i data Logger

A partir de les bases de dades proporcionades per la xarxa de telemetria del SAIH, s'obtenen uns anuaris associats als punts de control per a les variables associades amb informació alfanumèrica i gràfica característica prèviament seleccionada i amb possibilitat d'ús en distints formats, per a la seua posada a disposició dels distints usuaris involucrats en l'explotació. A títol d'exemple, s'adjunta el full-informe de l'anuari corresponent a la sèrie nivell/cabal d'una estació d'aforaments SAIH.

Sèries d'aforaments
Sèries d'aforaments

És important aclarir que les bases de dades procedents del SAIH són les proporcionades per les distintes xarxes de telemetria constitutives del sistema. Les esmentades xarxes es van dissenyar en el projecte inicial amb una prioritat clarament diferenciada cap a la defensa front a avingudes, i conforme va transcorrent el temps, s'han millorat i modificat en funció dels nous usos o funcionalitats requerides exclusivament pels distints usuaris de la Confederació, havent de complementar la informació proporcionada pel SAIH, en certs casos amb la procedent d'altres fonts de la Confederació Hidrogràfica del Segura.

En particular, la xarxa publiomètrica del SAIH proporciona informació sobre precipitacions registrades en els seus pluviòmetres automàtics. La informació que proporcionen és de gran importància per la seua immediatesa i resolució temporal per al coneixement de la situació de la conca, però en cap cas substitueixen a les dades i processaments de l'Agència Estatal de Meteorologia, ja que es tracta de l'institut competent en la matèria.

Les dades publiomètriques obtingudes i, si és el cas, proporcionats per la Confederació, són els procedents de les seues pròpies fonts i no coincidiran amb els publicats per l'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET.

En tot cas, a pesar de la imperativa falta de contrast en temps real i les limitacions existents, la informació proporcionada pel SAIH permet als responsables de la CHS disposar d'informació, ordes de magnitud i tendències, prou rellevants per a refermar la presa de decisions, inclús en temps real, en els àmbits de les seues competències.


abans següent tornar