Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Informació > Resum de dades bàsiques > Masas de agua superficiales > Lagos

LAGOS

En la demarcació hidrogràfica del Segura solament s'han identificat tres masses d'aigua baix la categoria de llac: l'Estany del Fondo, l'Estany salat de Pétrola i el Gorc Gran de Corral Rubio. D'estos tres llac, dos es consideren masses d'aigua molt modificades (l'Estany salat de Pétrola i l'Estany del Fondo), sent l'únic considerat com a massa d'aigua natural en categoria de llac, el Gorc Gran de Corral-Rubio.

Masses d'aigua superficials naturals de la categoria llac

Per a realisar la classificació per tipologies d'aquells llac considerats com no modificats, s'ha utilisat el sistema B que establix la DMA en el seu Anex II i la tipificación desenrollada pel CEDEX a nivell nacional.

Masas de agua superficiales de la categoría lago natural en la DHS
CòdicDenominacióTipoDonen. tipoSuperficie (ha)Característiques
ES0701020001 Hoya Grande de Corral-Rubio L-T23 Interior en conca de sedimentació, hipersalino i temporal 83,55 Altitut entre 15 i 1.500 m.s.n.m.
Temporal
Índex d'Humitat < 2
Profunditat < 3 m
Conductivitat > 50.000 µS/cm
Alcalinitat > 1 meq/l

Font: Pla Hidrològic de la Demarcació del Segura 2015-2021


Masses d'aigua superficials de la categoria llac natural en la DHS segons tipo

Font: Pla Hidrològic de la Demarcació del Segura 2015-2021

Masses d'aigua superficials molt modificades (HMWB) de la categoria llac

Classificació de tipos de la categoria llac HMWB presents en la DHS.

Masses d'aigua superficials molt modificades (HMWB) de la categoria llac
TipoDenominació tipo
L-HMWB-T23 Interior en conca de sedimentació, hipersalino i temporal - HMWB per extracció de productes naturals
L-HMWB-T28 Estanys llitorals sense influència marina - HMWB per fluctuacions artificials de nivell
Massa d'aigua superficial de la categoria llac HMWB per extracció de productes naturals en la DHS
CodigoNomTipoSuperfície
ES0702120002 Laguna Salada de Pétrola L-HMWB-T23 150,04
Massa d'aigua superficial de la categoria llac HMWB per fluctuacions artificials de nivell en la DHS.
CodigoNomTipoSuperfície
ES0702100001 Laguna del Hondo L-HMWB-T28 2.010,63

Font: Pla Hidrològic de la Demarcació del Segura 2015-2021


Massa d'aigua superficial de la categoria llac HMWB per fluctuacions artificials de nivell en la DHS.

Font: Pla Hidrològic de la Demarcació del Segura 2015-2021