Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Sobre la CHS > L'organisme > Estructura i funcions

Estructura i funcions

La Confederació Hidrogràfica del Segura és un organisme autònom de l'Administració General de l'Estat, adscrit, a efectes administratius, al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

És una entitat de Dret públic amb personalitat jurídica pròpia i que disposa d'autonomia per a regir i administrar per si les interesses que els siguen confiats; per a adquirir i alienar els béns y drets que puguen constituir el seu propi patrimoni; per a contractar i obligar-se; i per a exercir, davant d'els tribunals, tot genero d'accions, sense més limitacions que els imposades per les lleis. El seus actes i resolucions exhaureixen la via administrativa.

La seua estructura i funcions així com el seu règim econòmic i patrimonial estan definides en el Reial Decret Legislatiu 1/2001 per el que se aprova el Text Refós de la Llei d'Aigües.

 

tornar